Blog Image

www.sgtcykel.com

För information till alla SGT-medlemmar.

Uncategorised Posted on tor, januari 07, 2021 18:27:40

Vill meddela att styrelsen har beslutat att skjuta på våra möten och gemensamma resor till dess att Folkhälsomyndigheterna blåst ”Faran över” för gemensamma sammankomster.
Det innebär för vår del att styrelsemöten och det annalkande årsmötet den 20:e mars 2021, skjuts på framtid.
I detta läge råder någon form av ”Force majeure” p.g.a. Coronapandemin.
Jag hade innan detta beslut togs, tänkt kunna anordna digitala möten. Men med tanke på hur många medlemmar vi är och hur få som skulle kunna koppla upp sig mot Konferenssystemen som finns, så faller idén på sin egen orimlighet.
Vi inom styrelsen håller kontakten med varandra med e-post och/eller telefon, SMS eller i värsta fall papperspost.
Likaså är det ju möjligt och trevligt att kontakta våra medlemmar med telefon eller andra hälsningar.

Jag önskar alla medlemmar en GOD FORTSÄTTNING på 2021.
Jag återkommer med ytterligare information, när tiden är mogen.

Vänliga hälsningar
Sören Permatz
tel. 070-441 26 85
e-mail: soren@digiform.seUncategorised Posted on fre, juni 05, 2020 12:06:38

”+”

Protokoll fört vid SGT:s 74:e årsmöte 2020-02-15 på restaurang Aktiv Catering.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Sören Permatz hälsade de närvarande välkomna till Sällskapets 74:e årsmöte.
  Antal närvarande: 25 st medlemmar.
 2. Parentation
  För följande kamrater som avlidit sedan årsmötet 2018 hölls en tyst minut för: Vilhelm
  Nordin avled den 4/10 2018, Carl-Erik Pettersson avled den26/11 2018, Curt Carlsson avled
  den 8/1 2019, Kjell Bäckman avled den 9/1 2019, Per Markusson avled den 1/4 2019, Stig
  Gustavsson avled den 8/4 2019, Gunnar Petersen avled den 25/4 2019, Maj Wiklander avled
  den 7/5 2019, Thure Petersson avled den 28/5 2019, Stig-Björn Ström avled den 26/6 2019,
  Lasse Jansson avled den 13/7 2019, Leif Norbeck avled den 21/7 2019, Kurt Kälvenstam
  avled den 5/8 2019, Kjell Wahrén avled den 18/8 2019, Karl-Arne Tingström avled den 21/8
  2019, Herbert Dahlbom avled den 5/9 2019, Kjell Lindsjö avled den 6/9 2019, Bengt
  Johansson avled den 10/9 2019, Ingvar Hasth avled den 20/9 2019, Lars Westman avled den
  15/10 2019, Sigvard Mattsson avled den 2/11 2019, Karl-Erik Gustavsson avled den 3/10
  2019, Bengt-Erich Åkerlund avled den 10/12 2019, Åke Johansson avled den 14/12 2019,
  Olle Andersson avled den 19/12 2019, Thure Krieg avled den 21/12 2019, och Hans Jönsson
  avled den 24/12 2019.
 3. Utdelning
  Ingen utdelning på årsmötet.
 4. Mötets behöriga utlysande
  Kallelse har utsänts till medlemmarna 2019-12-15 vilket godkändes.
 5. Val av ordförande för mötet
  På förslag av valberedningen valdes Tell Hermanson till ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet
  På förslag av valberedningen valdes Bengt Jansson till sekreterare för mötet.
 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
  På förslag av valberedningen valdes Lars-Gunnar Borg Uppsala och Lars Borg Huddinge till
  justeringsmän.
 8. Hälsningar
  Claes-Erik Nordin hälsade från Per-Olof Sarfwe. Jupp Ripfel hälsade från Mats Lönnqvist,
  Per-Olof Sarfwe och Gunnar Jonsson. Ryno Bärneskär hälsade från Håkan Jelk, Ulf Eriksson,
  Sven-Olov Andersson, Hans-Göran Ekblom, Sune Jansson, Yngve Brink, Evert Lindgren, Jan
  Johansson, Jan-Peder Kling, Erik Fåglum. Daniel Fransson hälsade från Glenn Magnusson
  och Kim Magnusson.
 9. Medlemsnytt
  Till nya medlemmar invaldes Milla Jonsson, Robert Björling, Krister Karlsson, Hans-Uno
  Engström, Karl-Erik Zeider och Jasenka Åkerlund.
 10. Verksamhet och ekonomisk berättelse
  Mötets sekreterare föredrog verksamhetsberättelsen och kassören Ryno Bärneskär föredrog
  den ekonomiska berättelsen som mötet godkände, och kunde därmed läggas till handlingarna.
 11. Revisionsberättelse
  Sören Hellström föredrog revisionsberättelsen som mötet godkände och lades till
  handlingarna.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  På förslag av revisorerna beviljades styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för det gångna
  verksamhetsåret.
 13. Val av styrelse
  A. På förslag av valberedningen omvaldes Sören Permatz till ordförande för en tid av ett år.
  B. Till styrelseledamöter förslog valberedningen valdes Anders Engström, Bengt Ekblom och
  Ryno Bärneskär för en tid av två år.
  C. Till suppleanter valdes Bosse Dertell för en tid av två år, och Daniel Fransson för en tid av
  ett år.
 14. Val av Revisorer
  På förslag av valberedningen omvaldes Sören Hellström för en tid av två år.
  Till revisorssuppleant omvaldes Bengt Nordin för en tid av ett år.
  15.Val av valberedning
  Mötet beslutade att omvälja Ove Nilsson ordförande Anders Fransson och Kent Stridsberg att
  ingå i valberedningen för en tid av ett år.
 15. Årsavgift för år 2021
  Mötet beslöt att flytta frågan om årsavgiften till punkt 18 i dagordningen.
 16. Motioner och förslag från medlemmar
  Till mötet förelåg inga förslag från medlemmarna.
 17. Styrelsens förslag till årsmötet
  Mötet beslutade att höja årsavgiften år 2021 till 250 kronor. Nivån på höjningen av avgiften
  för ständig medlem, beslutades att frågan beredas till vårmötet.
  Styrelsens förslag om stadgeändring av paragraf 4 beslutade årsmötet att tillsätta en utredning
  som skall presentera ett förslag vid vårmötet.
 18. Övriga frågor
  Kurt Söderlund framförde en fråga om Rune Carlssons donation är utbetald.
  Ordförande Sören Permatz informerade att alla medel i donationen har utbetalats.
 19. Avslutning
  Tell Hermanson tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötet och överlämnade klubban till
  omvalde ordförande Sören Permatz som tackade Tell Hermansson för ett väl genomfört
  årsmöte. Och förklarade därpå årsmötet avslutat.

Uppsala 2020-02-17

Bengt Jansson Tell Hermanson
Sekr Mötets ordf

Lars-Gunnar Borg Lars Borg
Justeringsman Justeringsman